Oskused mida juhid peavad harjutama

Juhtide põhiline töö on saavutada soovitud ja kokkulepitud tulemused. Mida juhid selleks teevad?

• Nad eesmärgistavad organisatsiooni oma visiooni ja missiooni kaudu ning töötavad välja selle realiseerimiseks strateegia.
• Juhid arendavad visiooni saavutamist toetavat organisatsiooni kultuuri.
• Nad värbavad õiged inimesed õigetele kohtadele ja loovad motiveeriva töökeskkonna.

Tänases kiiresti muutuvas ja väga avatud ärikeskkonnas on küsimus, kuidas seda kõike teha efektiivselt?

Äritegevuse tulemust mõjutavad tegurid on nii tihedalt üksteisega põimunud. Muutus ühes elemendis toob kaasa, sageli isegi ettearvamatud, muutused kusagil mujal. Selline olukord nõuab ka juhtidelt eri-nevates olukordades oma juhtimisstiilide ja -oskuste pidevat kombineerimist ning oludele ja inimestele vastavat kohandamist.

Daniel Goleman (http://www.danielgoleman.info/) oma uurimuses on toonud välja 6 erinevat juhtimisstiili,millel on erinev mõju organisatsioonile ja tulemustele. Selle uurimuse kõige suurem väärtus on, et see toob selgelt välja, et tulemuslikud ja tõhusad juhid kasutavad kõiki neid juhtimisstiile kombineeritult vastavalt hetke äri vajadustele.

1. Sundiv juhtimisstiil

See stiil eeldab ja nõuab kohest korralduste täitmist ning on tõhus kasutamiseks ainult kriisiolukorras. Tavapärases olukorras on sellel juhtimisstiilil negatiivne mõju organisatsiooni tööõhkkonnale ning pikemas perspektiivis ka tulemustele.

2. Autoriteetne juhtimisstiil

See stiil on sobilik, kui ettevõtte visiooni on vaja uuendada või on vaja organisatsioonile uued sihid sea-da. Mõju tööõhkkonnale ja tulemustele on väga positiivne.

3. Partnerlus juhtimisstiil

Sellise juhtimisstiiliga on võimalik parandada suhteid meeskonnas ning motiveerida inimesi keerulistes ja pingelistes olukordades. Mõju tööõhkkonnale ja tulemustele on samuti positiivne.

4. Demokraatlik juhtimisstiil

See stiil võimaldab saavutada väärtusliku töötajate kaasatuse ja konsensuse keerulistes küsimustes.
Mõju tööõhkkonnale on pigem positiivne. Samas minu isiklik kogemus on, et konsensuse printsiibi rakendamine ei mõju hästi tulemustele.

5. Suunav juhtimisstiil

Selle stiili kasutamine aitab töö sooritust parandada ja kiireid tulemusi saada ainult kõrgelt motiveeritud ning kompetentse meeskonna puhul. Tavaolukorras selline juhtimisstiil mõjub tööõhkonnale pigem ne-gatiivselt ja tekitab usaldamatuse tunnet.

6. Coachiv juhtimisstiil

See stiil aitab parandada töötajate sooritust ja toetab nende pikaaegset professionaalset arengut. Eriti olukorras, kus töötajad on oma tugevustest ja nõrkustest teadlikud ning soovivad areneda. Mõju tööõhk-konnale ja tulemustele on positiivne.

Juhid, kes oskavad samaaegselt ja meisterlikult kasutada mitut juhtimisstiili, suudavad luua organisat-siooni parima tööõhkkonna ning saavutada suurepäraseid tulemusi. Selleks tuleb juhtidel kõigepealt en-dale teadvustada, milline on nende tänane juhtimisstiil ja tegeleda teadlikult nende juhtismisstiilide kompetentside arendamisega, mis neil täna puudu on.

Lisaks sellele, et erinevate juhtimisstiilide rakendamine on igapäevatöös oluline, vajab juht lisaks veel kuut juhtimiskompetentsi, mille harjutamine on eriti tähtis. Hea juhi puhul on oluline, et ta oskaks:

1. kujundada meeskonna või organisatsiooni visiooni, mis on põnev ja väljakutsuv;
2. luua selle visiooni alusel selge strateegia ja tegevuskava;
3. komplekteerida strateegia rakendamiseks hea meeskonna, kelle motiveerimisega ta tegeleks pide-valt;
4. fokuseerida oma tegevused mõõdetavatele tulemustele;
5. toetada innovatsiooni oma meeskonna ja organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks ning uute juhtide kasvatamiseks;
6. tegeleda pidevalt enesearenguga ja oma elus sobiliku tasakaalu hoidmisega.

Sõltumata sellest, millisel juhtimistasemel sa hetkel tegutsed, on sul võimalik ja vajalik neid kompetent-se arendada. See areng on seda tulemuslikum, kui sa teadlikult ja pidevalt analüüsid oma edusamme ja ebaõnnestumisi ning õpid tehtud vigadest, küsides selleks sealhulgas tagasisidet oma kolleegidelt ja coachidelt.